MGP – Evaluation

Evaluation Form (Panuto: Bigyan ng marka ang bawat item batay sa iyong opinyon: Apat na star kung ikaw ay lubos na sumasang-ayon at isang star kung ikaw ay di sumasang-ayon. Maaari ding tatlo o dalawa kung di labis ang iyong pagsang-ayon o di-pagsang-ayon.)

Posted in Uncategorized.